Valinnoillamme

on merkitystä

Vastuullinen yrittäminen

Polarican liiketoiminta perustuu luonnosta saataviin puhtaisiin raaka-aineisiin ja pohjoiseen toimintaympäristöömme. Se, miten kohtelemme luontoa ja sidosryhmiämme, vaikuttaa suoraan toimintamme edellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi haluamme edistää hyvinvointia toimintaympäristössämme ja kehittää kestäviä toimintatapoja.

Vahva usko yrittäjyyteen, työn tekemiseen ja vastuulliseen tapaan toimia on Polarican kantava voima tänäkin päivänä ja ulottuu strategiamme ja visiomme myötä kauas tulevaisuuteen.

Polarica on Euroopan johtava marjatuotteiden toimittaja. Historiamme ulottuu vuoteen 1972, jolloin Polarica AB:n toiminta käynnistyi Haaparannalla. Takanamme on kymmenien vuosien kokemus marja-alalla ja tavoitteenamme on toimia jatkossakin alan edelläkävijänä. Haluamme tarjota makuelämyksiä ja hyvinvointia asiakkaillemme ja muille sidosryhmille tuomalla pohjoisen ainutkertaisista raaka-aineista valmistettuja laadukkaita ja terveellisiä tuotteita kaikkien saataville.

Kansainvälisen liiketoimintamme perusta on pohjoisessa luonnossa, josta saamme valtaosan raaka-aineistamme. Polarica-konsernin ja marjatoiminnan pääkonttori sijaitsee Haaparannalla Pohjois-Ruotsissa. Tämän lisäksi toimimme Ruotsissa Norsjössä ja Lyckselessä, Suomessa Sotkamossa ja Puolassa Swidwinissä sekä Venäjällä Kantalahdessa ja Petroskoissa. Meillä on vastuullinen asema työnantajana pohjoisessa toimintaympäristössä. Polarican palveluksessa on reilut 230 ammattitaitoista ja osaavaa henkilöä. Kasvumme merkittäväksi toimijaksi alallamme on sitoutuneiden työntekijöiden, sidosryhmien ja omistajien ansiota.

Yrityksenä kannamme vastuun koko organisaation sekä siihen kuuluvien ihmisten hyvinvoinnista. Teemme yhdessä töitä jokaista henkilöä ja sidosryhmää kunnioittaen tuotteidemme koko elinkaaren ajan. Keskustelevalla toimintamallilla haemme yhdessä parhaan mahdollisen ratkaisun asioihin ja päätöksenteon jälkeen toimimme yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme siihen, mitä teemme ja meillä on intohimo asioihin, joissa olemme mukana.

Marjanpoimintatoiminta on vastuullisen kehittämisen kärki marjaprosessissa. Tavoitteenamme on kehittää aktiivisesti vastuullista marjanpoimintatoimintaa yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Marjaprosessissa vastuullinen yrittäjyys tarkoittaa taloudellisesti kannattavan toiminnan harjoittamista kunnioittaen erityisesti ympäristö- ja luontoarvoja sekä ihmisoikeuksia. Kehittämisen välineitä ovat standardiin pohjautuva laatujärjestelmä, tiedon jakaminen, toiminnan seuranta ja raportointi sekä tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa. Näillä välineillä pyrimme hallitsemaan prosessia ja löytämään kehityskohteita, jotta toimintaa voidaan edelleen kehittää tuotannollisesti ja taloudellisesti paremmaksi ja kannattavammaksi ympäristö- ja luontoarvot sekä ihmisoikeudet huomioiden.

Vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikka

Polarican marjat
>

Kuluttajana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ostopäätökselläsi: tuotevalinnallasi on merkitystä. Polarican mustikat, puolukat ja lakat kasvavat Suomen metsissä ja soilla. Nämä ovat pohjoisen luonnon omia luomutuotteita ja maistuvat siksi niin maukkailta. 
 
Jotta pystymme tarjoamaan marjaa kauppojen valikoimiin, kutsumme vuosittain poimijoita Koillis-Thaimaan maaseudulta Suomen metsiin ja soille. Näiden ahkerien ihmisten poimintapanoksen ansiosta saamme taltioitua luonnon vitamiinit ja hivenaineet. Meille on hyvin tärkeätä, että myös poimijoita kohdellaan rehdillä tavalla.
 
Haluamme toimia rehdillä ja läpinäkyvällä tavalla ja tämän olemme linjanneet myös marjanpoiminta-periaatteisiimme.

 • Takaamme, että kaikki kutsumamme poimijat saavat heille kuuluvan maksun poimimistaan marjoista ja että ehdot ovat kaikille poimijoille samat ja tasavertaiset.
 • Tuemme poimijoita pääsemään parhaaseen mahdolliseen ansiotasoon marjakauden aikana.
 • Kaikki kutsumamme poimijat ovat saaneet koulutuksen marjanpoiminnan osalta jo ennen lähtöä Thaimaasta sekä saavuttuaan Suomeen.
 • Olemme antaneet kaikille kutsumillemme poimijoille Polarica-heijastinliivit, paidat sekä takit –näin myös paikalliset voivat tunnistaa poimijat Polarican kutsumiksi poimijoiksi.
 • Kaikki asut on lisäksi varustettu yrityksen yhteystiedoilla.
 • Yrityksen logolla merkityt asut ovat merkki koulutuksen läpikäymisestä.
 • Thaimaalainen koordinaattori huolehtii kauden aikana poimijoiden hyvinvoinnista, auttaa päivittäisissä    asioissa ja toimii linkkinä poimijoiden ja yrityksen välissä.
 • Kunnioitamme marjanpoimintatoiminnassa ISO26000 -standardin (yhteiskuntavastuustandardi)    vaatimuksia.
 • Marjatoimintamme auditoidaan vuosittain ulkoisena auditointina (kolmannen osapuolen auditointi)    hyväksyttyjen auditoijien toimesta.
 • Haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden vaikuttaa ja tästä syystä koemme myös    velvollisuudeksemme jakaa tietoa tavastamme toimia.

Yhteiskuntavastuu
>

Työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme tuotteidemme laadun ja tuotannon kestävyyden, eettisyyden ja sosiaalisen vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Yhteiskuntavastuun kantamisen varmistaminen on luonnollinen osa toimintaamme.

Määritelmä

Polarican yhteiskuntavastuu, CSR (Corporate Social Responsibility) on rakennettu kolmijalkamallin periaatteiden mukaan, joka käsittää taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun. Me Polaricalla kutsumme yhteiskuntavastuujärjestelmäämme vastuulliseksi yrittämiseksi.

Vastuullinen yrittäminen käsittää kolme osa-aluetta, joita lähestymme sidosryhmälähtöisyyden kautta:
1. Yrityksen eettinen vastuunkanto (esim. liiketaloudellinen etiikka, työympäristö, tuotevastuu)
2. Yrityksen vastuu ympäristöstä (esim. pitkän ajan kestävyys, luontoarvojen kunnioittaminen)
3. Yrityksen sosiaalinen vastuunkanto (esim. osallistuminen yhteiskunnan ja sidosryhmien toimintaan, tyytyväiset työntekijät, katastrofiapu).

Tarkoitus

Tässä puiteasiakirjassa hahmotellaan ja selvennetään Polarican visiota ja tavoitteita yhteiskuntavastuun kantamisessa liittyen ympäristöön, työoloihin, marjanpoimintaan ja korruptioon. Yksityiskohtaisemmat kutakin osa-aluetta koskevat periaatteet löytyvät osa-alueita käsittelevistä ohjausasiakirjoista.

Visio ja tavoite

Polarica on yksi Euroopan johtavista marjojentuotteiden toimittajista. Visiomme on voittaa markkinaosuuksia nykyisillä markkinoilla myymällä tuotteita, jotka ovat taatusti eettisiä, ympäristöystävällisiä, laadukkaita ja terveellisiä. Se luo edellytykset kannattavalle ja kaukonäköiselle kasvulle, joka ylittää markkinoiden kasvun. Polarica haluaa myydä laadukkaita tuotteita, jotka on tuotettu kestävästi, eettisesti ja yhteiskunnallisesti hyvissä olosuhteissa. Siksi yhteiskuntavastuun kantaminen tulee olla luonnollinen osa toimintaamme.

Yhteiskuntavastuun kantamiseen tähtäävän työmme tavoite on edistää kestävää kehitystä toimimalla eettisesti ja pyrkimällä minimoimaan ja poistamaan päätöstemme ja toimiemme negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisen yrittäjyyden varmistamisen työkaluna ovat käytännesääntömme. Niissä kuvaillaan vaatimukset ja odotukset, jotka asetamme niin omalle organisaatiollemme kuin tavarantoimittajillemme. Käytännesääntömme perustuvat YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työehtoja, ympäristöä ja korruptiota.

Kaikkien työntekijöidemme on oltava tietoisia yhteiskuntavastuustamme ja ymmärrettävä se. Johdon ja työntekijöiden on huomioitava yhteiskuntavastuumme päätöksenteossa. Yhteiskuntavastuuseen tähtäävien toimien on oltava osa uusien työntekijöiden perehdytystä ja ne on sisällytettävä sisäisiin ja ulkoisiin sopimuksiin ohjauskeinoina. Jatkuvan arvioinnin pohjalta asetetaan uusia tavoitteita, jotka johtavat jatkuvaan ja kestävään kehitykseen.

Yhteiskuntavastuutyöstämme laaditaan vuosittain vastuuraportti, jossa kerrotaan, miten olemme edistyneet yhteiskuntavastuun kantamisessa.

Laatupolitiikka
>

Haluamme täyttää asiakkaidemme ja kuluttajien odotukset. Tehtävänämme on taata turvalliset ja laadukkaat tuotteet.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuuden takaaminen on tärkein tavoitteemme koko toimitusketjun osalta. Polarica noudattaa ruokaturvallisuuden omavalvonnassa HACCP-järjestelmää (Hazard Analyzis and Critical Control Points). Tämän lisäksi työntekijöidemme asiantuntemus ja osaaminen takaavat turvalliset tuotteet.

Laatu ja asiakaskeskeisyys

Tuotteidemme laadun on vastattava asiakkaidemme odotuksia, vaatimuksia ja tarpeita. Tuotteiden laadun tavoitteena on saada asiakkaat ostamaan tuotteitamme uudestaan ja uudestaan, sillä tämä on laadun paras mittari. Palvelumme on oltava asiakaskohtaisesti sopivaa: tuotteet on toimitettava oikeaan aikaan ja oikealla tavalla asiakkaillemme. Pyrimme yhdessä tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa varmistamaan laadun ja toimitukset.

Parannukset ja osaamisen kehittäminen

Johdon ja työntekijöiden on pyrittävä jatkuvasti kehittämään tuotteita, johtamisjärjestelmää ja prosesseja. Tämä tapahtuu aktiivisena yhteistoimintana prosesseissa sekä kehitystyön seurantana koko ketjun osalta. Työntekijöidemme osaamista kehitetään jatkuvasti ja tähän on sekä johdon että työntekijöidemme sitouduttava. Johto seuraa säännöllisesti, että johtamisjärjestelmämme kehittyy myös osana kehitystyötä.

Lisäaineet, valmistusaineet ja terveys
Luonnonmukaisesti luonnossa kasvavat ja viljellyt marjat

Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Polarica on luomusertifioitu ja valikoimissamme on tarjolla luonnonmarjoja luomumerkin alla. Ruotsin markkinoille toimitamme erilaisia luonnonmukaisesti tuotettuja luonnonmarjoja sekä viljeltyjä marjoja. Nämä tuotteet ovat saaneet Krav-sertifioinnin. KRAV-merkintä kertoo ympäristöystävällisyydestä, eläimistä huolehtimisesta, terveellisyydestä ja yhteiskuntavastuusta. Krav-merkki on käytössä pohjoismaissa.

Sydänmerkki

Sydänmerkki kertoo yksinkertaisesti ja nopeasti tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkki-tuote on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän, rasvan laadun ja määrän suhteen. Polaricalla on useita sydänmerkillä varustettuja marjatuotteita valikoimissaan.

Allergeenit

Mikäli tuotteen valmistuksessa on käytetty allergeenejä, ovat kaikki allergeenit aina ilmoitettu asianmukaisesti valmiiden tuotteiden tuotetiedoissa. Metsämarjat ja viljellyt marjat eivät sisällä allergeenejä. Myöskään tuotantolaitoksilla ei säilytetä eikä käsitellä allergeenejä, joten kontaminaation kautta ei voi tulla tuotteisiin.

Lisäaineet

Pyrimme käyttämään tuotteissamme mahdollisimman vähän lisäaineita. Marjoissa ja hedelmissä lisäaineita ei käytetä lainkaan.

GMO (muuntogeeniset organismit)

Geenimuuntelu on uudehko menetelmä ja Polarica suhtautuu myönteisesti uusiin tekniikoihin, joilla kuluttajille voidaan tarjota entistä parempia tuotteita. Polarica ei myy tällä hetkellä tuotteita, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja eikä yritys aio aktiivisesti edistää muuntogeenisten valmistusaineiden lisäämistä omissa tuotteissaan. Polarican metsä- sekä viljellyt marjat ovat GMO- vapaita ja teemme kyselyjä tuottajille ja tavarantoimittajille, joilla selvitämme, että myös muut tuotteet ovat GMO-vapaita.

Ympäristöpolitiikka
>

Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristövaikutuksiamme asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Polarica on elintarvikeyritys ja siksi riippuvainen ympäristön hyvinvoinnista. Meille on tärkeää kunnioittaa luontoa ja työskennellä kaukonäköisesti kestävän kehityksen eteen, jossa pyrimme säästämään luonnonvaroja. Ympäristöystävällisiä parannuksia tehdään koko yrityksessä.

Polarica noudattaa sen toimintaa koskevaa ympäristölainsäädäntöä.

Polarica laatii vuosittain ympäristösuunnitelman, jossa määritellään ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet, strategiat, toimenpiteet ja seurantatavat. Ympäristösuunnitelman vahvistaa Polarican johto. Hallitusta pidetään ajan tasalla yrityksen ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä ja siitä, onko ympäristötavoitteet saavutettu.

Polarica ottaa ympäristön huomioon konsernin kaikessa toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että tarkastelemme ympäristökysymyksiä kokonaisuutena. Polarican on jatkuvasti pyrittävä pienentämään yrityksen ympäristökuormitusta, joka aiheutuu jätteistä ja kuljetuksista, ja vähennettävä yrityksen toiminnan energiankulutusta.

Tavoitteenamme on vähentää toiminnassamme energian suhteellista kulutusta muun muassa ottamalla käyttöön energiaa säästävää teknologiaa. Pyrimme vähentämään tuotantolaitostemme jätteiden määrää muun muassa tehostamalla hyötykäyttöä ja lajittelua. Polarica ilmoittaa EU:n pakkausdirektiivin mukaisesti markkinoille saatetut pakkausmateriaalimäärät viranomaisille ja maksaa pakkausmateriaalin kierrätyksen järjestämisestä hyötykäyttömaksuja kulutuksen mukaan. Polarican toiminta vaatii kuljetuksia sekä raaka-aineiden että valmiiden tuotteiden osalta. Suunnittelemme kuljetukset hyvin ja pyrimme kuljetuksissa hyödyntämään koko kuljetuskapasiteetin.

Työympäristöpolitiikka
>

Työympäristön on tarjottava vakituisille, määräaikaisille ja vuokratuille työntekijöille mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen ja elämänlaadun lisäämiseen sekä turvaa sairauksien ja onnettomuuksien varalta.

Työympäristön toimivuus ja turvallisuus on Polaricalle strategisesti tärkeää. Polarican työympäristöpolitiikka pyrkii luomaan kaikille työntekijöille ulkoiset työntekijät mukaan lukien fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti toimivan ja kehittyvän työpaikan, jossa työtapaturmia ja työperäisiä terveyshaittoja ehkäistään.

Polarica arvioi yrityksen panostuksia työympäristöön voidakseen jatkuvasti parantaa päivittäistä työympäristötyötään. Työn vaatimukset on sovitettava ihmisten fyysisiin ja psyykkisiin edellytyksiin. Työympäristöä parantavat toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti niin yksilöihin kuin yritykseen.

Hyvän työympäristön luominen vaatii paljon yritykseltä ja yksittäiseltä työntekijältä, ja se on tärkeää molemmille. Tavoitteisiin pyritään yhdessä ja kaikki kantavat vastuunsa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työympäristön muuttamiseen tähtäävissä toimenpiteissä työntekijään vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Työympäristön valvonnan ja kehittämisen on muodostettava luonnollinen osa kaikkea yrityksen toimintaa. Henkilökunnan on oltava tietoisia riskeistä ja kyettävä välttämään niitä.

Työympäristöön liittyvät ongelmat on yleensä ratkaistava työpaikalla yrityksen ja työntekijöiden jatkuvalla ja tiiviillä yhteistyöllä.

Vastuunjako

Työnantajalla on päävastuu työympäristöstä. Työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaittojen ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja hyvän työympäristön luomiseksi.

Toimitusjohtaja on vastuussa työympäristöstä, ja hänen on varmistettava, että vastuut ja valtuudet jakautuvat yrityksessä siten, että työympäristöä voidaan kehittää tehokkaasti.

Osastopäälliköt vastaavat osastojensa työympäristöjen kehittämisestä ja siitä, että ilmenevien työympäristökysymysten ratkaisemiseen luodaan edellytykset.

Kaikki työntekijät vastaavat työympäristöstä esimerkiksi noudattamalla työsuojelumääräyksiä, käyttämällä suojavarusteita ja ilmoittamalla työympäristön riskeistä tai puutteista lähimmälle esimiehelleen.

Yhteistyö

Hyvän työympäristön luominen vaatii tiivistä ja jatkuvaa yrityksen ja työntekijöiden välistä yhteistyötä. Siksi työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunta ovat tärkeitä mutta eivät poista työnantajan vastuuta.

Suuntaviivat

Työympäristön kehittämisen tarkoituksena on varmistaa kauaskatseinen tehokas toiminta, joka samanaikaisesti edistää omien ja ulkoisten työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja viihtymistä ja tyytyväisyyttä työhön, mikä ehkäisee onnettomuuksia. Polarican on noudatettava kansallisia lakeja ja säädöksiä.

Työympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi:

 • Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisina, puolueettomasti ja kunnioittavasti riippumatta rodusta, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, järjestöön kuulumisesta tai poliittisesta katsomuksesta.
 • Työssä on kiellettyä olla alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa välittömästi lähimmälle esimiehelleen havaitessaan työntekijän olevan alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena. Esimies vastaa tarvittavista toimenpiteistä.
 • Työhönsopeuttamis- ja kuntoutuskysymykset ovat tärkeä osa työympäristön kehittämistä. Tavoitteena on, että työntekijä kykenee palaamaan työpaikalleen mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa luotetaan ulkoiseen ammattiapuun.
 • Kaikille työntekijöille on annettava tarvittavat tiedot, valmiudet ja käytännön mahdollisuudet vaikuttaa työn järjestämiseen.
 • Riskien havaitsemisessa ja arvioinnissa ja toimenpiteiden ehdottamisessa hyödynnetään sekä sisäisiä että ulkoisia resursseja.
 • Työympäristön kehittämisen konkreettinen toimenpideohjelma ja -projekti laaditaan, toteutetaan ja arvioidaan.

Korruptionvastainen politiikka
>

Harjoitamme liiketoimintaamme sitä koskevien vapaata kauppaa ja kilpailua edistävien lakien ja säädösten mukaisesti.

Polarica toimii tinkimättömän rehellisesti työntekijöiden, sidosryhmien ja ympäristön kanssa.

Sellaisten maksujen, lahjojen ja muiden korvauksien antaminen ja vastaanottaminen, jotka voivat vaikuttaa tai joiden voidaan tulkita vaikuttavan liiketoimiin, ei ole sallittua.

Polarica harjoittaa liiketoimintaansa sitä koskevien vapaata kauppaa ja kilpailua edistävien lakien ja säädösten mukaisesti.

Polarican työntekijät eivät saa tehdä sellaista työtä tai harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka kilpailee Polarican kanssa.

Työntekijöiden, jotka ovat vaarassa joutua ristiriitaan Polarican korruptionvastaisen politiikan kanssa, on ilmoitettava ristiriidasta johdolle välittömästi.

Työntekijät, sidoshenkilöt tai muut, jotka epäilevät, että Polarican korruptionvastaisesta politiikasta poiketaan, voivat ilmoittaa siitä Polarican johdolle tai yhteiskuntavastuuvastaavalle.

Polarican käytännesäännöt
>

Käytännesäännöt määrittelevät vaatimukset ja odotukset, jotka Polarica asettaa sen organisaatiolle ja tavarantoimittajille, ja ne koskevat myös henkilöitä, jotka poimivat marjoja Polaricalle.

Käytännesäännöt perustuvat Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ILO:n työelämän ihmisoikeuksia koskeviin perussopimuksiin, Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen, YK:n korruptionvastaiseen sopimukseen ja niiden maiden lakeihin ja sopimuksiin, joissa liiketoimintaa harjoitetaan.

1. Ihmisoikeudet

1.1 Syrjintä

Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisina, puolueettomasti ja kunnioittavasti riippumatta rodusta, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, järjestöön kuulumisesta tai poliittisesta katsomuksesta.

1.2 Pakkotyö ja kurinpitotoimet

Työntekijöitä on kohdeltava kunnioittavasti ja arvokkaasti. Pakkotyötä ja palkatonta työtä ei saa teettää. Palkkaa tai tavaroita ei saa koskaan tallettaa tai ottaa pantiksi työtä vastaan. Ketään ei saa pitää työssä vastoin työntekijän tahtoa. Työntekijää ei saa missään olosuhteissa rangaista ruumiillisesti eikä altistaa millekään fyysiselle, seksuaaliselle eikä psykologiselle rangaistustoimelle eikä ahdistelulle.

1.3 Lapsityö

Henkilöä ei saa työllistää, ennen kuin hän on suorittanut oppivelvollisuutensa. Henkilöä ei saa työllistää, ennen kuin hän on täyttänyt 15 vuotta. Jos tätä nuorempi lapsi työskentelee harjoittelijana maansa työlakien mukaisesti, häntä on suojeltava kaikilta hyväksikäytön tavoilta. Alle 18-vuotiaan työnteko ei saa vaarantaa hänen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista eikä moraalista kehitystään.

1.4 Palkka

Palkka on maksettava säännöllisesti ja ajoissa, ja sen on oltava kohtuudenmukainen työsuoritukseen nähden. Laissa säädetty vähimmäispalkka on pienin hyväksyttävä palkan määrä.

1.5 Työaika

Työaikojen määräämisessä ja ylityön teettämisessä on noudatettava lakeja ja sopimuksia.

1.6 Lepoaika ja sairauspoissaolo

Työntekijöillä on oikeus lainmukaiseen vuosilomaan ja muihin lainmukaisiin vapaapäiviin (esim. vanhempainvapaa), joista sovitaan yhdessä työnantajan kanssa, ja oikeus olla pois työstä sairauden vuoksi, ilman että siitä aiheutuu kielteisiä seurauksia.

1.7 Työsopimus

Työntekijällä on oikeus työsopimukseen.

1.8 Yhdistymisvapaus

Työntekijät saavat vapaasti harjoittaa oikeuttaan olla jäsenenä yhdistyksissä, jotka edustavat heidän etujaan työntekijöinä, ilman uhkailun tai ahdistelun pelkoa.

2. Lakien vaatimukset

Noudatamme kansallisia lakeja, jotka ovat voimassa maissa, joissa liiketoimintaa harjoitetaan. Mikäli jokin käytännesääntö on ristiriidassa kansallisen lain kanssa, on ensisijaisesti noudatettava lakia.

3. Hyvät työolosuhteet

Työntekijöillemme ja vuokratyöntekijöille tarjotaan turvallinen, terveellinen ja kansallisten lakien mukainen työympäristö. Jos majoitusta tarjotaan, työntekijäkohtaisen asuinpinta-alan on täytettävä lain vähimmäisvaatimus, asumuksen on oltava hygieeninen ja tarjottava riittävä yksityisyys.

4. Ulkoinen ympäristö

Noudatamme lakien ja asetusten ympäristövaatimuksia ja tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja valvomme niitä. Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristökuormitustamme.

5. Korruptio

Eettisellä ja moraalisesti hyväksyttävällä toiminnalla ehkäisemme kaikkia korruption muotoja, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Polarica Berry Group’s Human Rights Policy
>

The Polarica Berry Group is committed to developing its sustainability in all its areas (economic, social and environmental). We have realised we must take resolute actions in the area of social sustainability in particular and more specifically in human rights responsibility, which forms its foundation. Our Human Rights Policy will streamline, guide and strengthen our human rights responsibility work.

This Human Rights Policy applies to each person and entity in the Polarica Berry Group, and builds on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

To support the Polarica Berry Group’s work on human rights responsibility and this Human Rights Policy, at the end of 2022 we conducted a human rights impact assessment (HRIA) of the Polarica Berry Group’s actions and operations, with the help of an external human rights responsibility expert.

We respect and support human rights

Human rights belong to everyone, and they are specified in the internationally recognised human rights norms adopted by states at the international level.1 The Polarica Berry Group is committed to respecting and supporting all human rights, including labour rights. As required by human rights due diligence, we take our entire value chain into consideration.

The Polarica Berry Group’s operations essentially impact on four groups of people and their human rights: the people in our own work community, the people in the supply chains, the end-users of our products, and the people in the neighbourhood of our facilities.

Specific human rights issues and norms in focus

We must pay particular attention to our supply chains and to developing our human rights responsibility with respect to the people involved in these chains. We have detected human rights risks in our raw material sourcing, including wild berry picking. These risks have been mitigated by various verification procedures such as auditing, and we continue to develop our processes and practices to prevent adverse impacts on human rights. For example, we are taking steps to ensure that work is not performed in prohibited conditions and that such human rights as the prohibition of forced or compulsory labour, illegal child labour and human trafficking are respected. We also focus on realising the rights to life and health, and living wage and trade union rights issues.

 

1 The most central human rights norms to be taken into account in business are stipulated in the International Bill of Human Rights (including the Universal Declaration of Human Rights, the Covenant on Civil and Political Rights, and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

 

With respect to our own work community, we prioritise such human rights issues as protecting life and health (occupational health and safety), addressing inappropriate behaviour (harassment, bullying, mobbing) at work, and being able to combine work and other aspect of life such as family (work-life balance).

Regarding the end-users of our products, our vigilance in food safety supports their rights to life and health. We protect the people in the neighbourhood of our facilities by, for instance, strictly controlling the emissions of our production facilities.

We are committed to the principles of equality and non-discrimination that underscore all human rights and require that all individuals are treated equally and without discrimination irrespective of their personal characteristics, for example, gender, ethnicity, minority status or age.

We are committed to continuous improvement, transparency and cooperation

The Polarica Berry Group closely follows its impacts on human rights and is committed to continuously improving its performance in human rights responsibility in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. We continue to develop our human rights due diligence process, i.e. to identify the impacts of our actions and operations on human rights, and to prevent, mitigate and account for any adverse impacts.

We are committed to improving the communication and transparency of our performance in human rights responsibility. We also work together in the spirit of dialogue and cooperation with all the relevant stakeholders, including our business partners, to advance respect for human rights.

This policy is adopted by the Polarica Berry Group’s Board of Directors on 3 March 2023